Podmínky účasti a souhlas se zpracováním osobních údajů

1. PŘIHLAŠOVÁNÍ A PLATBA

 1.1 Přihláška k účasti na kurzu Svět.nice (dále jen akci) se podává formou online formuláře umístěného na našich webových stránkách. Vyplněním a odesláním online přihlášky vzniká nezávazná rezervace místa na akci.

1.2 Přihlášku závazně potvrdíte zaplacením částky za kurz na číslo účtu 2501220537/2010 (společnost Štrudl s.r.o. IČO: 06069185) a uvedením e-mailové adresy do poznámky platby. Bez přijaté platby na náš účet je přihláška vedena pouze jako evidenční a přednost budou mít klienti, kteří ji uhradili.

1.3 Přejete-li si potvrdit, že Vaše platba přišla úspěšně na náš účet, napište nám to prosím emailem na info@svetnice.com

1.4 Platby nelze rozdělit na dvě části. V případě vyjímečné situace je ale možné udělat vyjímku.

1.5 Pro získání slevy je nutné zadat slevový kód do přihlášky ke kurzu. Vždy lze uplatnit pouze jednu slevu, tj. slevy se nesčítají. Bez zadaného platného kódu nelze slevu uznat.

1.6 Pro získání slevy v doporučujícím programu (je-li pro akci definován) je nutné uvést jméno doporučeného účastníka do přihlášky ke kurzu. Nárok na slevu účastník kurzu získává až poté, co obdržíme od doporučeného účastníka částku za kurz na číslo účtu společnosti Štrudl s.r.o.

 

2. STORNO PODMÍNKY

 2.1 Při zrušení rezervace do 21 kalendářních dnů (včetně) před začátkem zahájení kurzu Svět.nice vracíme zpět 50% z přijaté platby.

2.2 Při zrušení rezervace v době kratší než 21 kalendářních dnů před začátkem zahájení kurzu Svět.nice na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů je částka nevratná.

2.3 Je ale možné za sebe nahlásit náhradnici. V případě, že máme náhradníka my, a ten se akce zúčastní, můžeme vrátit celou částku.

2.4. V případě, že účastník má zakoupený balíček více kurzů nebo ženských kruhů a nemůže se některého z termínu zúčastnit, nemá účastník nárok na vrácení podílu částky či náhradní termín. Převod do dalšího kruhu lze pouze při písemné žádosti na email: info@svetnice.com, 5 kalendářních dnů před začátkem akce.

 

3. ZDRAVOTNÍ STAV A ODPOVĚDNOST

 3.1 Akce není náhražkou za lékařskou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby nebo má jakékoliv zdravotní komplikace, zavazuje se před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník také stvrzuje, že neužívá žádná psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

3.2 Účast na akci je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší 18-ti let musí mít k účasti na programu písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka.

3.3 Účastník může kdykoliv akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za akci se nevrací.

 

 

4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

4.1 Společnost Štrudl s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu ze závažných organizačních důvodů. Společnost Štrudl s.r.o. se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě zrušení kurzu bude účastníkovi vrácena platba za kurz v plné výši. V případě změmy lektora, data či místa konání bude účastníkovi vrácena platba za kurz v plné výši, pokud o to požádá před začátkem kurzu.

 

5. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví společnosti Štrudl s.r.o., s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity společností Štrudl s.r.o. pouze za účelem marketingu, pro seznamy kontaktů rozesílané účastníkům akce, pro zpracování statistických údajů, pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí emailem. Z odběru se můžete také odhlásit kdykoliv později.

5.2 Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán, a to pouze písemnou formou (e-mail) s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z databáze společnosti Štrudl s.r.o. s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

 

6. SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ A AUDIOVIZUÁLNÍHO ZÁZNAMU

6.1. Beru na vědomí, že v průběhu kurzu jsou pořizovány fotografie a/nebo audiovizuální záznam z akce kurzu. Souhlasím, aby společnost Štrůdl s.r.o. pořizovala fotografie a video účastníka v průběhu akcí pořádaných společností Štrůdl s.r.o. 

6.2. Dále beru na vědomí a souhlasím s užitím pořízených fotografií, audiovizuálního záznamu, ať už v podobě hmotné či digitalizované, a to zejméná následujícím způsobem:

a) společnost Štrůdl s.r.o. je oprávněna užít fotografie pro propagaci činnosti Štrůdl s.r.o. ve svých prostorách, internetových stránkách a v tištěných publikacích s tím, že spolu se záznamem nezveřejní jméno účastníka kurzu

b) společnost Štrůdl s.r.o. je oprávněna poskytnou fotodokumentaci třetím osobám za účelem vytvoření propagačního materiálu a publikací 

c) tištěné materiály mohou být použity pro vnitřní potřebu společnosti Štrůdl s.r.o. k účelům reklamním (komerčním) i redakčním (zveřejnění v periodickém tisku), pro širokou veřejnost a mohou být poskytnuty sponzorům a dárcům

6.3 Souhlas je dán na období trvání kurzu, případně do odvolání toho, kdo souhlas udělil

 

7. GDPR

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) vás chceme tímto také informovat o rozsahu zpracování jejich osobních údajů: Abychom vám mohli poskytovat své služby, zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, email a telefonní číslo, případně vaše fakturační údaje, chcete-li vystavit fakturu, a to pouze za účelem poskytování služeb dle uzavřeného kontraktu. Tyto údaje jsou pro vykonávání zmiňovaných služeb nutné – potřebujeme Vás informovat o případné změně termínů, zasílat Vám potřebné informace apod. Tyto údaje nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě. Na základě uvedených zákonů mají klienti právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v §21 zákona č.101/2000 Sb.